JAK SE DO SOUTĚŽE PŘIHLÁSIT

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE

       1. Soutěže se může zůčastnit každý fotograf, občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu.

 1. Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované). Do soutěže je možné zasílat fotografie, které vznikly v letech 2022 až 2024 (kromě tématu „Ucelená kolekce“).
 2. Soutěž je vyhlášena v těchto kategoriích:
 • J15 – junioři do 15 let,

      J25 – junioři do 25 let,

 • A – autoři nad 25 let,
 • K – kolektivy.

     Soutěžící z nižších věkových kategorií mohou soutěžit i ve vyšších věkových kategoriích.

     Ve všech věkových kategoriích je možné soutěžit ve dvou skupinách a to:

 • samostatná fotografie (limit pro zaslání jsou 4 fotografie),
 • cykly a seriály (soutěžit je možné pouze jedním souborem, který obsahuje minimálně 3 a maximálně 7 fotografií obsahově a formálně jednotných).

     Znamená to, že je možné zaslat maximálně 4 fotografie a jeden soubor pro každé téma.

 

Témata pro jednotlivé kategorie:

J15: pro autory do 15 let – volné téma,

J25: pro autory do 25 let – Člověk, umění, divadlo, koncert, dokument, reportáž, street (kategorie zahrnuje snímky všeho živého – dokument, portrét, akt, zvířata, divadlo, koncert),

A1: pro autory nad 25 let – Člověk, umění divadlo, koncert, dokument, reportáž, street (kategorie zahrnuje snímky všeho živého – dokument, portrét, akt, zvířata, divadlo, koncert),

A2: pro autory nad 25 let – Prostor (architektura, městská krajina, přírodní krajina),

A3: pro autory nad 25 let – Život věcí kolem nás (zátiší a věci),

A4: pro autory nad 25 let – Experiment (ušlechtilé techniky i nové postprodukční technologie),

A5: pro autory nad 25 let – Ucelená kolekce – volné téma, povinná anotace max. 1 000 znaků, 8 až 15 fotografií, časově neomezeno (koncepčně ucelený soubor s výrazným autorským přínosem),

A6: pro autory nad 25 let – Krásy a strasti regionu Olomouc (fotografie zaznamenávající život, krajinu, architekturu a jiné zajímavosti olomouckého regionu,

K: pro kolektivy – společné téma v rámci kolektivu.


Kategorie J15, a J25, tedy kategorie soutěžících ve věku do 25 let, se od ostatních kategorií liší v tom, že je pro ně soutěž dvoukolová. V předkole je nutné zasílat barevné nebo černobílé fotografie elektronicky. Pro zaslání je nutné se přihlásit prostřednictvím webové stránky https://foto.nipos.cz. Ty z náhledů snímků, které určí k postupu minimálně čtyři členové poroty, případně rozhodnutí předsedy, postoupí do vlastní soutěže. 

Následně autoři budou informováni, které fotografie mají v „papírové podobě“ zaslat do soutěže. Zhotovené fotografie budou označeny podle podmínek, které platí pro ostatní kategorie soutěže (s výjimkou povinnosti uhradit poplatek 200,- Kč), a spolu s přihláškou budou zaslány na adresu: Vlastivědné muzeum v Olomouci, Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková, nám. Republiky 5, 779 00 Olomouc.

Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálně tři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoliv však se stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotnou velikost fotografií.

 1. Do soutěže jsou přijímány fotografie velikosti minimálně 18 × 24 cm a maximálně 40 × 50 cm při zachování delší strany. Menší rozměr je povolen pouze v případě, že se jedná o kontaktní fotografie. Porota má možnost rozhodnout ve výjimečných případech i o přijetí fotografií jiných rozměrů.
 2. Každá fotografie musí být čitelně označena na zadní straně
  1. v pravém rohu dole:
   • názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem),
   • jménem a příjmením autora,
   • u kolektivů plným názvem klubu či skupiny,
   • adresou autora,
   • u kategorie J také věkem autora,
  2. na zadní straně v levém horním rohu uvedením:
   • kategorie,
   • data (rok vzniku snímku).

V kategorii „Experiment“ je možné přihlásit jen jeden soubor, který může obsahovat maximálně 5 fotografií. Zároveň je třeba stručně popsat záměr autora. Pokud dílo vyžaduje vystavení v digitální podobě, autor není povinen odevzdat fotografie v papírové formě. Pokud dílo vyžaduje speciální zařízení, které umožňuje instalaci podle jeho autorského záměru, je třeba, aby autor spolu s dílem odevzdal i technické zařízení.

 1. Autor zašle své soutěžní fotografie také v elektronické podobě přes portál www.uschovna.cz na emailovou adresu soutezfoto@vmo.cz, kde do předmětu uvede text: „NÁRODNÍ SOUTĚŽ FOTOGRAFIE“ a jméno autora, nebo přiloží k zásilce CD se soutěžními fotografiemi nadepsané jménem autora. Soubory s fotografiemi zasílanými elektronicky nebo na CD musí být pojmenovány ve formátu: KK_JJ_NN_PP.JPG, kde KK je kategorie, JJ je příjmení a jméno autora, NN je název fotografie a PP je pořadové číslo, pokud se jedná o sérii. Například: A1_Jan_Novák_Volnost_pohybu_02.JPG. Názvy fotografií musí být stejné na tisku, v přihlášce i v názvech souborů zasílaných elektronicky.
 2. Soutěžní zásilka pro všechny kategorie musí obsahovat přihlášku. Účastnický poplatek ve výši 200 Kč zašle autor na bankovní účet číslo: 2301851828/2010, variabilní symbol 2024, a do zprávy pro příjemce uvede zkratku NSF a jméno soutěžícího autora. Zásilky bez řádně vyplněné přihlášky nebo bez uhrazení účastnického poplatku nebudou do soutěže přijaty a autor si je může vyzvednout pouze osobně ve Vlastivědném muzeu Olomouc.

Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora.

Přihlášku spolu s fotografiemi zašlete na adresu: Vlastivědné muzeum v Olomouci, Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková, nám. Republiky 5, 779 00 Olomouc. 

 1. Obálka musí být označena symbolem NSF.
 2. Fotografie nesplňující podmínky uvedené v předchozích bodech nebudou do soutěže přijaty.
 3. Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných další, které budou spolu s oceněnými vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže ve Vlastivědném muzeu v Olomouci a následně budou součástí následných repríz výstavy včetně výstavy na Slovensku. O této skutečnosti budou autoři informováni. Fotografie z výstavní kolekce (mimo oceněných) budou autorům vráceny po skončení těchto výstav, nejpozději v květnu 2025.
 4. Porota má právo vyjmout z cyklu nebo seriálu jednotlivé fotografie a hodnotit je jako samostatné snímky, případně redukovat počty fotografií v seriálu.
 5. Oceněné fotografie budou předány do Sbírky SČF se zachováním autorských práv.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagační účely, a to i v budoucnu, bez nároků na honorář, při zachování autorských práv.

 

HODNOCENÍ

Hodnocení snímků národní soutěže provede odborná porota jmenovaná NIPOS-ARTAMA. Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.

Ve všech kategoriích (s výjimkou tématu A5 a K) porota ocení fotografie umístěné na prvních třech místech. 

V kategorii K porota ocení vítězný kolektiv finanční částkou 5 000,- Kč.

Dále může udělit maximálně tři čestná uznání v každé kategorii.

Všechny vítězné fotografie budou zveřejněny v reprezentativním katalogu výstavy a na webových stránkách  fotonarodni.cz .

Mimo tyto ceny mohou být bez ohledu na kategorie udělována další ocenění.

Ocenění autoři obdrží diplom a plaketu, věcné ceny sponzorů soutěže.

KALENDÁŘ SOUTĚŽE

Vyhlášení soutěže

1. srpna 2023

Zahájení přijmu fotografií pro předkolo

20. září 2023

Jmenování poroty

do 1. listopadu 2023

Příjem fotografií předkolo v kategorii J15 a J25 (uzávěrka předkola)

do 15. ledna 2024

Hodnocení poroty předkola a sdělení informace o postupu

31. ledna 2024

příjem fotografií „na papíře“

do 29. února 2024

Hodnocení poroty

do 21. března 2024

Slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy

17.–18. května 2024

Trvání výstavy

18. 5. – 23. 6. 2024

Derniéra výstavy a společné akce s festivalem „Olomouc žije“

22. 5. – 23. 6. 2024

 

Soutěžící přihlášením se do soutěže prohlašuje, že bere na vědomí:

 • že jeho soutěžní dílo má vypořádána všechna práva a nezasahuje do práv a právem chráněných zájmů třetích osob,
 • že přihlášením do soutěže uděluje pořadatelům soutěže bezplatný souhlas na použití soutěžních děl ve smyslu autorského zákona, a to zejména na zhotovení rozmnoženin díla, zařazením díla do databáze a uvedení díla na veřejnosti v rámci realizace aktivit, na účely šíření osvětové činnosti v působnosti organizátorů,
 • že souhlasí s použitím své podobizny pro propagační účely, že vyhotovením nebo použitím fotodokumentace nebo videodokumentace z průběhu setkání ve spojitosti se soutěží nebo jinými průvodními setkáními žádným způsobem nezasahuje do práv soutěžícího na ochranu osobnosti.
 • že obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme dle požadavků GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a dle zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více informací o ochraně osobních údajů v rámci činnosti NIPOS naleznete pod odkazem: www.nipos.cz/ochrana-osobnich-udaju.

 

Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 736 704 228, e-mail: sedlacek@nipos.czwww.nipos.cz

Svaz českých fotografů, e-mail: scf@scf.czwww.scf.czwww.fotonarodni.cz

Vlastivědné muzeum v Olomouci, Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková e-mail sinkovska@vmo.cztel.: 585 515 127

 

NIPOS-ARTAMA, červenec 2023.

 

 

Národní soutěž fotografie

Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 736 704 228, sedlacek@nipos.cz,
www.nipos.cz

www.fotonarodni.cz

Svaz českých fotografů, scf@scf.cz, www.scf.cz


Vlastivědné muzeum v Olomouci
Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková
sinkovska@vmo.cz
správce webu - milan.baca@ seznam.cz)
Vytvořeno službou Webnode