Propozice NÁRODNÍ SOUTĚŽ FOTOGRAFIE 2024 - upravené

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA, Svaz českých fotografů, z. s., a Vlastivědné muzeum v Olomouci ve spolupráci s Centrem uměleckých aktivit Hradec Králové a Domem dětí a mládeže Olomouc.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Posláním soutěže je konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Národní soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také zajistit získávání vědomostí, rozvíjení zručnosti a umělecký růst jednotlivců a kolektivů prostřednictvím poznávání, realizace a prezentace umělecké tvorby v oblasti fotografie. V rámci vzdělávací části přispívá k zlepšování vizuální gramotnosti, citlivosti vnímání v oblasti umělecké tvorby i technického zpracování. Přispívá ke smysluplnému využívání volného času. Soutěž je určena dětem, mládeži a dospělým. Koná se každý rok.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

1.   Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu.

2.   Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované). Do soutěže je možné zasílat fotografie, které vznikly v letech 2022 až 2024 (kromě tématu „Ucelená kolekce“).

3.   Soutěž je vyhlášena v těchto kategoriích:

●       J15 – junioři do 15 let,

         J25 – junioři do 25 let,

●       A – autoři nad 25 let,

●       K – kolektivy.

            Soutěžící z nižších věkových kategorií mohou soutěžit i ve vyšších věkových kategoriích.

            Ve všech věkových kategoriích je možné soutěžit ve dvou skupinách a to:

●       samostatná fotografie (limit pro zaslání jsou 4 fotografie)

●       cykly a seriály (soutěžit je možné pouze s jedním souborem, který obsahuje minimálně 3 a maximálně 7 fotografií obsahově a formálně jednotných).

            Znamená to, že je možné zaslat maximálně 4 fotografie a jeden soubor pro každé téma.

Témata pro jednotlivé kategorie:

J15: pro autory do 15 let – volné téma

J25: pro autory do 25 let – Člověk (kategorie zahrnuje snímky všeho živého – dokument, reportáž, street, portrét, akt, zvířata, divadlo, koncert, umění)

A1: pro autory nad 25 let – Člověk (kategorie zahrnuje snímky všeho živého – dokument, reportáž, street, portrét, akt, zvířata, divadlo, koncert, umění)

A2: pro autory nad 25 let – Prostor (architektura, městská krajina, přírodní krajina)

A3: pro autory nad 25 let – Život věcí kolem nás (zátiší a věci)

A4: pro autory nad 25 let – Experiment (ušlechtilé techniky i nové postprodukční technologie)

A5: pro autory nad 25 let – Ucelená kolekce – volné téma, povinná anotace max. 1 000 znaků, 8 až 15 fotografií, časově neomezeno (koncepčně ucelený soubor s výrazným autorským přínosem)

A6: pro autory nad 25 let – Krásy a strasti regionu Olomouc (fotografie zaznamenávající život, krajinu, architekturu a jiné zajímavosti olomouckého regionu)

K: pro kolektivy – společné téma v rámci kolektivu.


Kategorie J15 a J25 tedy kategorie soutěžících ve věku do 25 let, se od ostatních kategorií liší v tom, že je pro ně soutěž dvoukolová. V předkole je nutné zasílat barevné nebo černobílé fotografie elektronicky. Pro zaslání je nutné se přihlásit prostřednictvím webové stránky https://photo.nipos.cz. Ty z náhledů snímků, které určí k postupu minimálně čtyři členové poroty, případně rozhodnutí předsedy, postoupí do vlastní soutěže. Následně autoři budou informováni, které fotografie mají v „papírové podobě“ zaslat do soutěže. Zhotovené fotografie budou označeny podle podmínek, které platí pro ostatní kategorie soutěže (s výjimkou povinnosti uhradit poplatek 200,- Kč), a spolu s přihláškou budou zaslány na adresu: Vlastivědné muzeum v Olomouci, Denisa Šinkovská Mikolášková, nám. Republiky 5, 779 00 Olomouc.

Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálně tři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoliv však se stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotnou velikost fotografií.

4.   Do soutěže jsou přijímány fotografie velikosti minimálně 18 × 24 cm a maximálně 40 × 50 cm při zachování delší strany. Menší rozměr je povolen pouze v případě, že se jedná o kontaktní fotografie. Porota má možnost rozhodnout ve výjimečných případech i o přijetí fotografií jiných rozměrů.

5.   Každá fotografie musí být čitelně označena na zadní straně

a)    v pravém rohu dole:

●    názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem),

●    jménem a příjmením autora,

●    u kolektivů plným názvem klubu či skupiny,

●    adresou autora,

●    u kategorie J také věkem autora,

b)    na zadní straně v levém horním rohu uvedením:

●    kategorie,

●    data (rok vzniku snímku).

V kategorii „Experiment“ je možné přihlásit jen jeden soubor, který může obsahovat maximálně 5 fotografií. Zároveň je třeba stručně popsat záměr autora. Pokud dílo vyžaduje vystavení v digitální podobě, autor není povinen odevzdat fotografie v papírové formě. Pokud dílo vyžaduje speciální zařízení, které umožňuje instalaci podle jeho autorského záměru, je třeba, aby autor spolu s dílem odevzdal i technické zařízení.

6.   Autor zašle své soutěžní fotografie také v elektronické podobě přes portál www.uschovna.cz na e-mailovou adresu soutezfoto@vmo.cz, kde do zprávy uvede text: „NÁRODNÍ SOUTĚŽ FOTOGRAFIE“ a jméno autora, nebo přiloží k zásilce CD se soutěžními fotografiemi nadepsané jménem autora. Soubory s fotografiemi zasílanými elektronicky nebo na CD musí být pojmenovány ve formátu: KK_JJ_NN_PP.JPG, kde KK je kategorie, JJ je jméno a příjmení autora, NN je název fotografie a PP je pořadové číslo, pokud se jedná o sérii. Například: A1_Jan_Novák_Volnost_pohybu_02.JPG. Názvy fotografií musí být stejné na tisku, v přihlášce i v názvech souborů zasílaných elektronicky.

7.   Soutěžní zásilka pro všechny kategorie musí obsahovat přihlášku. Účastnický poplatek ve výši 200 Kč zašle autor na bankovní účet číslo: 2301851828/2010, variabilní symbol 2024, a do zprávy pro příjemce uvede zkratku NSF a jméno soutěžícího autora. Zásilky bez řádně vyplněné přihlášky nebo bez uhrazení účastnického poplatku nebudou do soutěže přijaty a autor si je může vyzvednout pouze osobně ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora.

Přihlášku spolu s fotografiemi zašlete na adresu: Vlastivědné muzeum v Olomouci, Denisa Šinkovská Mikolášková, nám. Republiky 5, 779 00 Olomouc.

8.   Obálka musí být označena symbolem NSF.

9.   Fotografie nesplňující podmínky uvedené v předchozích bodech nebudou do soutěže přijaty.

10.  Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných další, které budou spolu s oceněnými vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže ve Vlastivědném muzeu v Olomouci a následně budou součástí následných repríz výstavy včetně výstavy na Slovensku. O této skutečnosti budou autoři informováni. Fotografie z výstavní kolekce (mimo oceněných) budou autorům vráceny po skončení těchto výstav, nejpozději v květnu 2025.

11.  Porota má právo vyjmout z cyklu nebo seriálu jednotlivé fotografie a hodnotit je jako samostatné snímky, případně redukovat počty fotografií v seriálu.

12.  Oceněné fotografie budou předány do Sbírky SČF se zachováním autorských práv.

13.  Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagační účely, a to i v budoucnu, bez nároků na honorář, při zachování autorských práv.

III. HODNOCENÍ

Hodnocení snímků národní soutěže provede odborná porota jmenovaná NIPOS-ARTAMA. Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.

Ve všech kategoriích (s výjimkou tématu A5 a K) porota ocení fotografie umístěné na prvních třech místech.

V kategorii K porota ocení vítězný kolektiv finanční částkou 5 000,- Kč.

Dále může udělit maximálně tři čestná uznání v každé kategorii.

Všechny vítězné fotografie budou zveřejněny v reprezentativním katalogu výstavy a na webových stránkách fotonarodni.cz.

Mimo tyto ceny mohou být bez ohledu na kategorie udělována další ocenění.

Ocenění autoři obdrží diplom a plaketu, věcné ceny sponzorů soutěže.

IV. KALENDÁŘ SOUTĚŽE

Vyhlášení soutěže

1. srpna 2023

Zahájení příjmu fotografií pro předkolo

20. září 2023

Jmenování poroty

do 1. listopadu 2023

Příjem fotografií předkolo v kategorii J15 a J25 (uzávěrka předkola)

do 15. ledna 2024

Hodnocení poroty předkola a sdělení informace o postupu

31. ledna 2024

příjem fotografií „na papíře“

do 29. února 2024

Hodnocení poroty

do 21. března 2024

Slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy

17.–18. května 2024

Trvání výstavy

17. 5. – 22. 6. 2024

Derniéra výstavy a společné akce s festivalem „Olomouc (o)žije“

22. 6. 2024

 

Soutěžící přihlášením se do soutěže prohlašuje, že bere na vědomí:

●      že jeho soutěžní dílo má vypořádána všechna práva a nezasahuje do práv a právem chráněných zájmů třetích osob,

●      že přihlášením do soutěže uděluje pořadatelům soutěže bezplatný souhlas na použití soutěžních děl ve smyslu autorského zákona, a to zejména na zhotovení rozmnoženin díla, zařazením díla do databáze a uvedení díla na veřejnosti v rámci realizace aktivit, na účely šíření osvětové činnosti v působnosti organizátorů,

●      že souhlasí s použitím své podobizny pro propagační účely, že vyhotovením nebo použitím fotodokumentace nebo videodokumentace z průběhu setkání ve spojitosti se soutěží nebo jinými průvodními setkáními žádným způsobem nezasahuje do práv soutěžícího na ochranu osobnosti.

●      že obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

Vaše osobní údaje zpracováváme dle požadavků GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a dle zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více informací o ochraně osobních údajů v rámci činnosti NIPOS naleznete pod odkazem: www.nipos.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 736 704 228, e-mail: sedlacek@nipos.cz, www.nipos.cz

Svaz českých fotografů, e-mail: scf@scf.cz, www.scf.cz, www.fotonarodni.cz

Vlastivědné muzeum v Olomouci, Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková e-mail sinkovska@vmo.cz, tel.: 585 515 127

 

Zpracoval Milan Sedláček

NIPOS-ARTAMA, červenec 2023

 

Přihláška (je možné využít i přihlášku v novém formátu - ZDE)

NÁRODNÍ SOUTĚŽ FOTOGRAFIE 2024

 

Přihláška č.                 (vyplní pořadatel)

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………

Adresa: …………………..........................................................................................................

Telefon/mobil: ……………………………………………….

E-mail .………………………………………………………

Datum narození:……………………………………………

KATEGORIE  J15,  J25,  A1,  A2, A3, A6   (nehodící se škrtněte)

Název soutěžního snímku nebo seriálu

1. …………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………………………………

KATEGORIE  J15,  J25,  A1,  A2, A3, A6   cykly a seriály (nehodící se škrtněte)

Název cyklu, seriálu.:

Název foto

1…………………………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………………………………….

4……………………………………………………………………………………………

5…………………………………………………………………………………………..

6……………………………………………………………………………………………….

7…………………………………………………………………………………………

KATEGORIE K

Téma ……………………………………………………………………………………………………

Počet snímků ………………………

Plný název kolektivu, nebo jméno …………………………………………………………………..

Kontaktní osoba ………………………………………………………….......................…………...

Telefon……………………………..........………E-mail ……………………………..............………

Adresa …………………………………………………… PSČ …………………............................

Popis přihlášených témat A4, A5 uvede autor na zvláštní stránce.

Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme dle požadavků GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a dle zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více informací o ochraně osobních údajů v rámci činnosti NIPOS naleznete pod odkazem: www.nipos.cz/ochrana-osobnich-udaju

 

V …………..………………… dne …….…….......                             ………………………………

                                                                                                                    podpis

Národní soutěž fotografie

Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 736 704 228, sedlacek@nipos.cz,
www.nipos.cz

www.fotonarodni.cz

Svaz českých fotografů, scf@scf.cz, www.scf.cz


Vlastivědné muzeum v Olomouci
Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková
sinkovska@vmo.cz
správce webu - milan.baca@ seznam.cz)
Vytvořeno službou Webnode