Propozice Národní .... na rok 2012

18.12.2011 23:00

 

Národní soutěž a výstava amatérské fotografie 2012 

32. ročník

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Středisko kulturních služeb města Svitavy, za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Svazu českých fotografů, Střediska amatérské kultury Impuls Hradec Králové a Společnosti přátel fotografie.

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Posláním soutěže by měla být konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Národní soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, nýbrž také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.

 

II. PODMÍNKY SOUTĚŽE

1. Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu, který se považuje za amatéra.

2. Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované, nezalaminované). Fotografie nemají být starší než 2 roky.

 

3. Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce (kategorie A) a kolektivy (kategorie B).

Kategorie A:           

A0:      pro autory do 21 let, jejichž fotografie (na stejné téma jako kategorie A1 a A2) byly oceněny na postupové fotografické soutěži   Náchodská  Prima sezóna, nebo Junior SČF

 

A1:      pro autory bez rozdílu věku – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)

 

A2:      pro autory bez rozdílu věku – téma experiment – fotografie jako fikce (bez ohledu na to, jestli bylo k montáži použito digitální nebo analogové či obou těchto technologií)

 

Kategorie B:     

kolektivy

 

Mimořádná soutěžní kategorie pro rok 2012:        

„100 let Junáka“ - pro jednotlivce i kolektivy

 

Aby autoři měli více času na zpracování fotografií mimořádné soutěžní kategorie pro rok 2013, vyhlašujeme téma již s předstihem. Pro rok 2013 je to téma „Média“.

 

4. Autor může soutěž i postupové soutěže obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi v každé kategorii. Seriál do pěti snímků se počítá jako jedna fotografie. Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálně tři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoliv však stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotné téma a jednotnou velikost fotografií. U postupových soutěží postupují do národní soutěže oceněné fotografie a porota postupové soutěže má právo vybrat i další fotografie.

 

5. Do soutěže jsou přijímány fotografie od formátu 20 x 30 do formátu 40 x 50 cm.

 

6. Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pravém rohu dole názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem), jménem, příjmením autora a adresou, na zadní straně v levém horním rohu uvedením kategorie, u kolektivů plným názvem klubu či skupiny. Na zadní straně je třeba uvést u kategorie A datum (rok vzniku snímku) a věk autora. K soutěžní fotografii nebo seriálu, které jsou zpracovány digitálně, přiloží autor CD se soutěžními fotografiemi.

 

7. Soutěžní zásilka pro všechny kategorie musí obsahovat přihlášku a účastnický poplatek ve výši 20 Kč za jednu fotografii nebo seriál. Poplatek zasílejte v poštovních známkách nízkých hodnot. Zásilky bez vyplněné přihlášky nebo bez známek nebudou do soutěže přijaty a autor si je může vyzvednout pouze osobně.

 

8. Postup zasílání fotografií do postupových soutěží řeší propozice (vycházející z těchto propozic) vydané pořadateli.  (Úplné znění na www.nipos-mk.cz, nebo www.scf.cz)

Přihlášku spolu s fotografiemi a účastnickým poplatkem zašlete na adresu:

Středisko kulturních služeb Svitavy
paní Dagmar Schulzová
Wolkerova alej 92/18
568 02 Svitavy

 

9. Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora.

 

10. Fotografie nesplňující podmínky v bodech 5. - 7. nebudou do soutěže přijaty.

 

11. Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných ještě další, které budou spolu s oceněnými vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže. O této skutečnosti budou autoři informováni. Výstava bude reprízována v dalších městech. Fotografie z výstavní kolekce (mimo oceněných) budou autorům vráceny po skončení těchto výstav, nejpozději v květnu 2013.

 

12. Oceněné fotografie budou předány do Sbírky české fotografie SČF se zachováním autorských práv.

 

13. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci akce, a to i v budoucnu bez nároků na honorář, při zachování autorských práv.

 

III. HODNOCENÍ

Hodnocení snímků národní soutěže provede odborná porota jmenovaná NIPOS–ARTAMA, vedená prof. Miroslavem Vojtěchovským. Hodnocení snímků zaslaných do postupových soutěží provedou poroty jmenované pořadateli po dohodě s NIPOS-ARTAMA. Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.

Kategorie A (jednotlivci)

   A0:  

   1. cena:           v hodnotě 3.000 Kč

2. cena:           v hodnotě 2.000 Kč

3. cena:           v hodnotě 1.000 Kč

A1:  

1. cena:           v hodnotě 3.000 Kč

2. cena:           v hodnotě 2.000 Kč

3. cena:           v hodnotě 1.000 Kč

A2:  

1. cena:           v hodnotě 3.000 Kč

2. cena:           v hodnotě 2.000 Kč

3. cena:           v hodnotě 1.000 Kč

 

Kategorie B (kolektivy)

1. cena:           v hodnotě 6.000 Kč

2. cena:           v hodnotě 4.000 Kč

3. cena:           v hodnotě 2.000 Kč

 

Soutěžní kategorie „100 let Junáka“

1. věcná cena: v hodnotě 5.000,- Kč

 

Mimo tyto ceny jsou bez ohledu na kategorie udělována tato ocenění:

Cena senátora

Cena starosty města Svitavy

Cena ředitele SKS Svitavy

Cena FOMA Bohemia za nejlepší černobílou fotografii

Cena SČF

Cena SAK Impuls Hradec Králové

Cena časopisu DIGIFOTO

 

Porota má právo některou cenu neudělit, případně rozdělit a proporcionálně upravit ostatní ceny. Porota může doporučit udělení maximálně dvou čestných uznání v každé kategorii.

 

IV. KALENDÁŘ SOUTĚŽE

- Jmenování poroty:                                                               do 1. března 2012

- Příjem fotografií:                                                                 do 19. března 2012

- Zasedání poroty:                                                                  do 6.dubna 2012

- Slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy:             12. května 2012

- Trvání výstavy v Městském muzeu a galerii ve Svitavách:  12. 5. až 9. 6. 2012

 

Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

 

Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel. 221 507 963, e-mail: sedlacek@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz,

Středisko kulturních služeb Svitavy, paní Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy, tel. 461 535 220, e-mail dagmar.schulzova@kultura-svitavy.cz

Svaz českých fotografů e-mail scf@scf.cz  , www.scf.cz

 

Zpracoval Milan Sedláček, NIPOS-ARTAMA, říjen 2012

 

Propozice Národní soutěže a výstavy amatérské fotografie na rok 2012 ZDE.