Propozice Národní 2020 a přihláška

NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2020

40. jubilejní ročník - 50 let od založení soutěže.

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Středisko kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Svazu
českých fotografů, z. s., Impulsu Hradec Králové, centra podpory uměleckých aktivit, a Společnosti Praha fotografická, z. s.

I.
CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Posláním soutěže je konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Národní soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.  Nepřetržité trvání soutěže od roku 1970 svědčí o tom, že své poslání plní.


II. PODMÍNKY ÚČASTI

1.   Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu, který se považuje za amatéra.

2.  Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně eadjustované nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované, nezalaminované). Fotografie nemají být starší než 2 roky (neplatí pro kategorii C).

3.  Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce (kategorie A), kolektivy (kategorie B) a v souvislosti s výročím 50 let trvání soutěže je vyhlášena společná kategorie C. 

Kategorie A:

A01: pro autory do 16 let - volné téma - přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)

A02: pro autory do 21 let - téma "Tady žiju, tady to mám rád" - přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)

Kategorie A01, a A02, tedy kategorie soutěžících ve věku do 21 let, se od ostatních kategorií liší v tom, že je pro ně soutěž dvoukolová. V předkole je nutné zasílat barevné nebo černobílé fotografie
elektronicky. Pro zaslání je nutné se přihlásit prostřednictvím webové stránky https://predkolo.fotonarodni.cz. Do soutěže může autor poslat nejvýše 10 jednotlivých fotografií nebo 2 seriály po 5 snímcích. Ty z náhledů snímků, které určí k postupu minimálně tři
členové poroty, případně rozhodnutí předsedy, postoupí do vlastní soutěže. Následně autoři budou informováni, které fotografie mají v "papírové podobě" zaslat do soutěže. Zhotovené fotografie označí podle podmínek, které platí pro ostatní kategorie soutěže, a spolu s přihláškou zašlou na adresu: Středisko kulturních služeb města Svitavy, Martin Mohr, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy.

A1: pro autory bez rozdílu věku - volné téma - přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu).

A2: pro autory bez rozdílu věku - téma "Transformace - ztráta věcného významu"

Kategorie B: kolektivy
V roce 2020 pro soutěž kolektivů je jednotné téma " Být svědkem vzniku zániku"

Kategorie C: pro autory bez rozdílu věku i kolektivy je téma "Padesát - smysl nebo význam?"

4. Autor může soutěž obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi v každé kategorii. Z toho
vždy maximálně jeden seriál do pěti snímků, který se počítá jako jedna fotografie. Kolektiv
může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálně tři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoliv však se stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotnou velikost fotografií. Do soutěže jsou přijímány fotografie od formátu 30 × 40 cm (i 30 × 45 cm) a jejich odvozeniny při zachování rozměru delší strany, stejně jako čtvercový rozměr 30 × 30cm. Porota má možnost rozhodnout ve výjimečných případech i o přijetí fotografií jiných rozměrů.

5.  Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pravém rohu dole názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem), jménem, příjmením autora a adresou, na zadní straně v levém horním rohu uvedením kategorie, u kolektivů plným názvem klubu či skupiny a jménem a adresou autora. Na
zadní straně je třeba uvést u kategorie A datum (rok vzniku snímku) a věk autora. K soutěžní fotografii nebo seriálu přiloží autor CD se soutěžními fotografiemi.

6. Soutěžní zásilka pro kategorie A1, A2 a kategorii B a C musí obsahovat přihlášku a účastnický poplatek ve výši 150 Kč. Zásilky bez vyplněné přihlášky nebo bez účastnického poplatku nebudou do soutěže přijaty a autor si je může vyzvednout pouze osobně v SKS Svitavy.  Pořadatel nepřejímá
zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora. Přihlášku spolu s fotografiemi a účastnickým poplatkem zašlete na adresu:

Středisko kulturních služeb Svitavy

Martin  Mohr

Wolkerova alej 92/18

568 02 Svitavy

7.   Fotografie nesplňující podmínky v bodech 4-6 nebudou do soutěže přijaty.

8.  Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných další, které budou spolu s oceněnými vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže ve Svitavách. O této skutečnosti budou autoři informováni. Výstava bude reprízována v dalších městech. Fotografie z výstavní kolekce (mimo oceněných) budou autorům vráceny po skončení těchto výstav, nejpozději v květnu 2021.

9. Porota má právo vyjmout z cyklu nebo seriálu jednotlivé fotografie a hodnotit je jako samostatné snímky, případně redukovat počty fotografií v seriálu.

10. Oceněné fotografie budou předány do Sbírky české fotografie SČF se zachováním autorských práv.

11. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci akce, a to i v budoucnu, bez nároků na honorář, při zachování autorských práv.


III. HODNOCENÍ

Hodnocení snímků národní soutěže provede odborná porota jmenovaná NIPOS-ARTAMA. Hodnotícím
kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.


U příležitosti čtyřicátého ročníku a padesáti let trvání soutěže porota udělí výroční cenu.


Ve všech kategoriích porota ocení fotografie umístěné na prvních třech místech.


V kategorii B porota ocení vítězné kolektivy finanční částkou či jinou věcnou cenou.


Dále může udělit maximálně tři čestná uznání v každé kategorii.


Všechny vítězné fotografie budou zveřejněny v reprezentativním katalogu výstavy a na doprovodném
CD.

Mimo tyto ceny mohou být bez ohledu na kategorie udělována tato ocenění:

Cena nakladatelství Zoner Press,

Cena starosty města Svitavy,

Cena ředitele SKS Svitavy,

Cena FOMA Bohemia za nejlepší černobílou fotografii,

Cena SČF - vzpomínka na prof. Ludvíka Barana,

Cena Impuls Hradec Králové,

Cena Czech Photo Centre s. r. o.,

Cena ředitelky Městského muzea a galerie ve Svitavách

Ocenění autoři obdrží diplom a plaketu, věcné ceny sponzorů soutěže.

 

IV. KALENDÁŘ SOUTĚŽE

Vyhlášení soutěže                                                               20. července 2019

Zahájení přijmu fotografií pro předkolo                               1. září 2019

Jmenování poroty                                                                do 1. prosince 2019

Příjem fotografií předkolo A01 a A02 (uzávěrka předkola)   do 15. ledna 2020

Hodnocení poroty předkola a sdělení informace o postupu     do 7. února 2020

příjem fotografií "na papíře"                                                    do 4. března 2020

Hodnocení poroty                                                                    do  4. dubna 2020

Slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy                   9. května 2020

Trvání výstavy v Městském muzeu a galerii ve Svitavách:         9. 5. až 24. 5. 2020

Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

Vaše osobní údaje zpracováváme dle požadavků GDPR - Nařízení Evropského parlamentu rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném
znění. Více informací o ochraně osobních údajů v rámci činnosti NIPOS naleznete pod odkazem:
www.nipos-mk.cz/?page_id=34217

Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 736 704
228, e-mail: sedlacek@nipos-mk.cz,
www.nipos-mk.cz

Středisko kulturních služeb města Svitavy, Martin
Mohr Wolkerova Alej 92/18, 568 02 Svitavy, tel.: 461 535 220,
e-mail: martin.mohr@kultura-svitavy.cz

Svaz českých fotografů, e-mail: scf@scf.cz, www.scf.cz,

www.fotonarodni.cz

Zpracoval
Milan Sedláček

NIPOS-ARTAMA,
srpen 2019
Přihláška

NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2020

Přihláška č.                 (vyplní pořadatel)

Jméno a příjmení:

Adresa:

telefon/mobil:

e-mail

Datum narození:

KATEGORIE
A01, A02, A1, A2,
(nehodící se škrtněte)

Název soutěžního snímku nebo seriálu

1. ........................................................................................................................

2. ........................................................................................................................

3. ........................................................................................................................

4. ........................................................................................................................

5.........................................................................................................................

KATEGORIE
B

Téma ..................................................................................................................

Počet snímků ...........................

Plný název kolektivu ..............................................................................................

Kontaktní osoba ...................................... telefon/e-mail..........................................

Adresa ............................................................ PSČ .................................................

Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

Vaše osobní údaje zpracováváme dle požadavků GDPR - Nařízení Evropského parlamentu rady (EU)
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více informací o ochraně osobních údajů v rámci činnosti NIPOS  naleznete pod odkazem:
www.nipos-mk.cz/?page_id=34217


V ................................... dne ................                                 ....................................

                                                                                                           podpis


Národní soutěž fotografie

Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 736 704 228, sedlacek@nipos.cz,
www.nipos.cz

www.fotonarodni.cz

Svaz českých fotografů, scf@scf.cz, www.scf.cz


Vlastivědné muzeum v Olomouci
Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková
sinkovska@vmo.cz
správce webu - milan.baca@ seznam.cz)
Vytvořeno službou Webnode