Propozice Národní 2019 (39. ročník) a přihláška

NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2019 - 39. ročník

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Středisko kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Svazučeských fotografů, z. s., Impulsu Hradec Králové, centra podpory uměleckých aktivit, a Společnosti Praha fotografická, z. s.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Posláním soutěže je konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně
závislí. Národní soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

1.  Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republikynebo cizinec mající povolení k pobytu, který se považuje za amatéra.

2. Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované, nezalaminované). Fotografie nemají být starší než 2 roky.

3.  Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce (kategorie A) a kolektivy (kategorie B)

Kategorie A:

A001: pro autory do 16 let - volné téma - přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)

A01: pro autory do 21 let - volné téma - přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)

A02: pro autory do 21 let - téma "Skryté sny "

Kategorie A001, A01 a A02, tedy kategorie soutěžících ve věku do 21 let, se od ostatních kategorií liší v tom, že je pro ně soutěž dvoukolová. V předkole je nutné zasílat barevné nebo černobílé fotografie
elektronicky. Pro zaslání je nutné se přihlásit prostřednictvím webové stránky https://predkolo.fotonarodni.cz. Do soutěže autor může poslat nejvýše 10 jednotlivých fotografií nebo 2 seriály po 5 snímcích. Ty z náhledů snímků, které určí k postupu minimálně tři členové poroty, případně rozhodnutí předsedy, postoupí do vlastní soutěže. Následně autoři budou informováni, které fotografie mají v "papírové podobě" zaslat do soutěže. Zhotovené fotografie označí podle podmínek, které platí pro ostatní kategorie soutěže a spolu s přihláškou zašlou na adresu: Středisko kulturních služeb města Svitavy, pan Martin Mohr, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy.

A1: pro autory bez rozdílu věku - volné téma - přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)

A2: pro autory bez rozdílu věku - téma "Stopy předků".

Kategorie B: kolektivy
Pro rok 2019 je jednotné téma pro soutěž kolektivů: "Všednost a (ne)všednost".

Pro rok 2020 je dané téma" Být svědkem vzniku zániku".

4.  Autor může soutěž obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi v každé kategorii. Seriál do pěti snímků se počítá jako jedna fotografie.Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálnětři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako členkolektivu, nikoliv však se stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotnouvelikost fotografií. Do soutěže jsou přijímány fotografie od formátu 30 x 40 cm(i 30x45 cm) a jejich odvozeniny při zachování rozměru delší strany, stejnějako čtvercový rozměr 30x30cm. Porota má možnost rozhodnout ve výjimečnýchpřípadech i o přijetí fotografií jiných rozměrů.

5. Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pravém rohu dole názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem), jménem, příjmením autora a adresou, na zadní straně v levém horním rohu uvedením kategorie, u kolektivů plným názvem klubu či skupiny a jménem a adresou autora. Na
zadní straně je třeba uvést u kategorie A datum (rok vzniku snímku) a věk autora. K soutěžní fotografii nebo seriálu, přiloží autor CD se soutěžními fotografiemi.

6. Soutěžní zásilka pro kategorie A1, A2 a kategorii B musí obsahovat přihlášku a účastnický poplatek ve výši 150 Kč. Zásilky bez vyplněné přihlášky nebo bez účastnického poplatku nebudou do soutěže přijaty a autor si je může vyzvednout pouze osobně v SKS Svitavy. Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora.

7. Fotografie nesplňující podmínky v bodech 4.- 6. nebudou do soutěže přijaty.

8. Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných další, které budou spolu s oceněnými vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže ve Svitavách. O této skutečnosti budou autoři informováni. Výstava bude reprízována v dalších městech. Fotografie z výstavní kolekce (mimo oceněných) budou autorům vráceny po skončení těchto výstav, nejpozději v květnu 2020.

9. Porota má právo vyjmout z cyklu nebo seriálu jednotlivé fotografie a hodnotit je jako samostatné snímky.

10. Oceněné fotografie budou předány do Sbírky české fotografie SČF se zachováním autorských práv.

11. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci akce, a to i v budoucnu, bez nároků na honorář, při zachování autorských práv.

III. HODNOCENÍ

Hodnocení snímků národní soutěže provede odborná porota jmenovaná NIPOS-ARTAMA. Hodnotícím
kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.

Ve všech kategoriích porota ocení fotografie umístěné na prvních třech místech.

V kategorii B porota ocení vítězný kolektiv částkou pět tisíc korun.

Dále může udělit maximálně tři čestná uznání v každé kategorii.

Všechny vítězné fotografie budou zveřejněny v reprezentativním katalogu výstavy a na doprovodném
CD.

Mimo tyto ceny mohou být bez ohledu na kategorie udělována tato ocenění:

Cena nakladatelství Zoner Press,

Cena starosty města Svitavy,

Cena ředitele SKS Svitavy,

Cena FOMA Bohemia za nejlepší černobílou fotografii,

Cena SČF - vzpomínka na prof. Ludvíka Barana,

Cena Impuls Hradec Králové,

Cena Czech Photo Centre s. r. o.,

Cena ředitelky Městského muzea a galerie Svitavy

Ocenění autoři obdrží diplom a plaketu, po případě věcné ceny sponzorů soutěže.

IV. KALENDÁŘ SOUTĚŽE

Vyhlášení soutěže                                                              - 20. srpna 2018

Zahájení přijmu fotografií pro předkolo                             -  1. září 2018

Jmenování poroty                                                              - do 1. prosince 2018

Příjem fotografií předkolo A001, A01 a A02 (uzávěrka předkola)  - do 26. ledna 2019

Hodnocení poroty předkola a sdělení informace o postupu  - do 7. února 2019

příjem fotografií "na papíře"                                                 - do 4. března 2019

Hodnocení poroty                                                                 - do 4. dubna 2019

Slavnostní předání cen soutěže                                             - 11. května 2019

Trvání výstavy v Městském muzeu a galerii ve Svitavách:       - 27. 4. až 18. 5. 2019

 

Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

Vaše osobní údaje zpracováváme dle požadavků GDPR - Nařízení Evropského parlamentu rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném
znění. Více informací o ochraně osobních údajů v rámci činnosti NIPOS  naleznete pod odkazem: https://www.nipos-mk.cz/?page_id=34217

Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 736 704
228, e-mail: sedlacek@nipos-mk.cz,
www.nipos-mk.cz

Středisko kulturních služeb města Svitavy, pan Martin Mohr , Wolkerova Alej 92/18, 568 02 Svitavy, tel.: 461 535 220, e-mail: martin.mohr@kultura-svitavy.cz

Svaz českých fotografů, e-mail: scf@scf.cz, www.scf.cz,

 www.fotonarodni.cz

Zpracoval
Milan Sedláček

NIPOS-ARTAMA,
srpen 2018.
Přihláška

NÁRODNÍ SOUTĚŽ A
VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2019

Přihláška č.                 (vyplní pořadatel)

Jméno a příjmení: ................................................................................................

Adresa: ................................................................................................................

telefon/mobil: .....................................................................................................

e-mail .................................................................................................................

Datum narození: ..................................................................................................

KATEGORIE
A001, A01, A02, A1, A2, 
(nehodící se škrtněte)

Název soutěžního snímku nebo seriálu

1. ........................................................................................................................

2. ........................................................................................................................

3. ........................................................................................................................

4. ........................................................................................................................

5.........................................................................................................................

KATEGORIE
B

Téma ..................................................................................................................

Počet snímků ...........................

Plný název kolektivu ..............................................................................................

Kontaktní osoba ...................................... telefon/e-mail
..........................................

Adresa ............................................................ PSČ .................................................

Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

Vaše osobní údaje zpracováváme dle požadavků GDPR - Nařízení Evropského parlamentu rady (EU)
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů, v platném znění. Více informací o ochraně osobních údajů v rámci
činnosti NIPOS  naleznete pod odkazem: https://www.nipos-mk.cz/?page_id=34217


V ................................................................... dne ....................................                                


....................................

     podpis

Národní soutěž fotografie

Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 736 704 228, sedlacek@nipos.cz,
www.nipos.cz

www.fotonarodni.cz

Svaz českých fotografů, scf@scf.cz, www.scf.cz


Vlastivědné muzeum v Olomouci
Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková
sinkovska@vmo.cz
správce webu - milan.baca@ seznam.cz)
Vytvořeno službou Webnode