Propozice Národní 2018 a přihláška

NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2018

38. ročník

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Středisko kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Svazu českých fotografů, z. s., Impulsu Hradec Králové, centra podpory uměleckých aktivit a Společnosti Praha fotografická, z.s..

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Posláním soutěže by měla být konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Národní soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

1.  Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republikynebo cizinec mající povolení k pobytu, který se považuje za amatéra.

2.  Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené,
nerámované, nezalaminované). Fotografie nemají být starší než 2 roky.

3.  Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce (kategorie A) a kolektivy (kategorie B)


Kategorie A:

A001: pro autory do 12 let - volné téma - přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)

A01: pro autory 12 až 18 let - volné téma - přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)

A02: pro autory do 12 až 18 let - téma "Můj osobní prostor"

Kategorie A001, A01 a A02, tedy kategorie soutěžících ve věku do 18 let, se od ostatních kategorií liší v tom, že je pro ně soutěž dvoukolová. V předkole je nutné zasílat barevné nebo černobílé fotografie elektronicky. Pro zaslání je nutné se přihlásit prostřednictvím webové stránky https://predkolo.fotonarodni.cz. Do soutěže autor může poslat nejvýše 10 jednotlivých fotografií nebo 2 seriály po 5 snímcích. Ty z náhledů snímků, které určí k postupu minimálně tři členové poroty, případně rozhodnutí předsedy, postoupí do vlastní soutěže. Následně autoři budou informováni, které fotografie mají v "papírové podobě" zaslat do soutěže. Zhotovené fotografie označí podle podmínek, které platí pro ostatní
kategorie soutěže a spolu s přihláškou zašlou na adresu: Středisko kulturních služeb města Svitavy, Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy.

A1: pro autory bez rozdílu věku - volné téma - přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)

A2: pro autory bez rozdílu věku - téma "Svoboda"


Kategorie B: kolektivy
Pro rok 2018 je jednotné téma pro soutěž kolektivů: "Příběh o pohybu a nehybnosti".

4. Autor může soutěž obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi v každé kategorii. Seriál do pěti snímků se počítá jako jedna
fotografie. Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálně tři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec
i jako člen kolektivu, nikoliv však se stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotnou velikost fotografií. Do soutěže jsou přijímány
fotografie od formátu 20 x 30 do formátu 40 x 50 cm. Porota má možnost rozhodnout ve výjimečných případech i o přijetí fotografií jiných rozměrů.

5. Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pravém rohu dole názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem), jménem,
příjmením autora a adresou, na zadní straně v levém horním rohu uvedením kategorie, u kolektivů plným názvem klubu či skupiny a jménem a adresou autora. Na zadní straně je třeba uvést u kategorie A datum (rok vzniku snímku) a věk autora. K soutěžní fotografii nebo seriálu, které jsou zpracovány digitálně, přiloží autor CD se soutěžními fotografiemi.

6. Soutěžní zásilka pro kategorie A1, A2 a kategorii B musí obsahovat přihlášku a účastnický poplatek ve výši 150 Kč. Zásilky bez vyplněné
přihlášky nebo bez účastnického poplatku nebudou do soutěže přijaty a autor si je může vyzvednout pouze osobně. Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora.

7. Fotografie nesplňující podmínky v bodech 4.-6. nebudou do soutěže přijaty.

8. Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných ještě další, které budou spolu s oceněnými vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže ve Svitavách. O této skutečnosti budou autoři informováni. Výstava bude reprízována v dalších městech. Fotografie z výstavní
kolekce (mimo oceněných) budou autorům vráceny po skončení těchto výstav, nejpozději v květnu 2019.

9. Porota má právo vyjmout z cyklu nebo seriálu jednotlivé fotografie a hodnotit je jako samostatné snímky.

10. Oceněné fotografie budou předány do Sbírky české fotografie SČF se zachováním autorských práv.

11.  Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci akce, a to i v budoucnu, bez nároků na honorář, při zachování autorských práv.


III. HODNOCENÍ

Hodnocení snímků národní soutěže provede odborná porota jmenovaná NIPOS-ARTAMA. Předsedou poroty bude doc. Josef Ptáček. Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.


Ve všech kategoriích porota ocení fotografie umístěné na prvních třech místech.


V kategorii
B porota ocení vítězný kolektiv částkou pět tisíc korun.

Dále může udělit maximálně tři čestná uznání v každé kategorii.


Všechny vítězné fotografie budou zveřejněny v reprezentativním katalogu výstavy a na doprovodném CD.

Mimo tyto ceny mohou být bez ohledu na kategorie udělována tato ocenění:

Cena nakladatelství Zoner Press,

Cena Fotofestivalu Rudolfa Zukala Moravská Třebová,

Cena starosty města Svitavy,

Cena ředitele SKS Svitavy,

Cena FOMA Bohemia za nejlepší černobílou fotografii,

Cena SČF - vzpomínka na prof. Ludvíka Barana,

Cena Impuls Hradec Králové,

Cena časopisu FOTO,

Cena ředitelky Městského muzea a galerie Svitavy.

Ocenění autoři obdrží diplom a plaketu, popřípadě věcné ceny sponzorů soutěže.

 

IV. KALENDÁŘ SOUTĚŽE

Vyhlášení soutěže                                                                                          10. srpna 2017

Zahájení přijmu fotografií pro předkolo                                                          15. září 2017

Jmenování poroty                                                                                            do 1. prosince 2017

Příjem fotografií předkolo A001, A01 a A02 (uzávěrka předkola)                     do 15. ledna 2018

Hodnocení poroty předkola a sdělení informace o postupu                              do 7. února 2018

příjem fotografií "na papíře"                                                                             do 10. března 2018

Hodnocení poroty                                                                                            do 14. dubna 2018

Slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy:                                          12. května 2018

Trvání výstavy v Městském muzeu a galerii ve Svitavách:                                  12. května až 10. června 2018

 

Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.


Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.:
736 704 228, e-mail: sedlacek@nipos-mk.cz,
www.nipos-mk.cz

Středisko kulturních služeb města Svitavy,
Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy, tel.: 461 535 220,
e-mail: dagmar.schulzova@kultura-svitavy.cz

Svaz českých fotografů, e-mail: scf@scf.cz, www.scf.cz,

www.fotonarodni.cz

Zpracoval Milan Sedláček, NIPOS-ARTAMA, červenec 2017


Přihláška je ke stažení ZDE.

Přihláška

NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2018

Přihláška č.                           (vyplní pořadatel)

Jméno a příjmení: ................................................................................................

Adresa: ...............................................................................................................

telefon/mobil: .....................................................................................................

e-mail .................................................................................................................

Datum narození:..................................................................................................

KATEGORIE
A001, A01, A02, A1, A2 
(nehodící se škrtněte)

Název soutěžního snímku nebo seriálu

1. ........................................................................................................................

2. ........................................................................................................................

3. ........................................................................................................................

4. ........................................................................................................................

5.........................................................................................................................

KATEGORIE
B

Téma ..................................................................................................................

Počet snímků ......................................................................................................

Plný název kolektivu ...........................................................................................

Kontaktní osoba ...................................... telefon/e-mail ...................................

Adresa ............................................................................ PSČ .............................

Svým podpisem potvrzuji, že souhlasím s podmínkami soutěže a s tím, aby mé výše uvedené osobní údaje

mohli vyhlašovatelé použít pro svou databázi.


V ............................................. dne .........................                    ....................................

                                                                                                                 podpis

Národní soutěž fotografie

Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 736 704 228, sedlacek@nipos.cz,
www.nipos.cz

www.fotonarodni.cz

Svaz českých fotografů, scf@scf.cz, www.scf.cz


Vlastivědné muzeum v Olomouci
Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková
sinkovska@vmo.cz
správce webu - milan.baca@ seznam.cz)
Vytvořeno službou Webnode