Propozice Národní 2017 a přihláška

37. ročník NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2017

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Středisko kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Svazu českých fotografů, Impulsu Hradec Králové, centra podpory uměleckých aktivit a Společnosti přátel fotografie.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Posláním soutěže by měla být konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Národní soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

1.Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu, který se považuje za amatéra

2. Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované, nezalaminované). Fotografie nemají být starší než 2 roky.

3. Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce (kategorie A) a kolektivy (kategorie B)

Kategorie A:

        A01: pro autory do 21 let – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)

        A02: pro autory do 21 let – téma „Fantazie“

Kategorie A01 a A02 tedy kategorie soutěžících ve věku do 21 let mají oproti ostatním kategoriím změnu v tom, že pro ně je soutěž dvoukolová. V předkole je nutné zasílat barevné nebo černobílé fotografie elektronicky. Pro zaslání je nutné se přihlásit prostřednictvím webové stránky https://predkolo.fotonarodni.cz. Do soutěže autor může poslat nejvýše 10 jednotlivých fotografií, nebo 2 seriály po 5 snímcích. Porota bude hodnotit odděleně fotografie zaslané soutěžícími do 12 let. Ty z náhledů snímků, které určí k postupu minimálně tři členové poroty, postoupí do vlastní soutěže. Následně autoři budou informováni, které fotografie mají v „papírové podobě“ zaslat do soutěže. Zhotovené fotografie označí podle podmínek, které platí pro ostatní kategorie soutěže a spolu s přihláškou zašlou na adresu: Středisko kulturních služeb města Svitavy, Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy.

        A1: pro autory bez rozdílu věku – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)

            A2: pro autory bez rozdílu věku – téma „Fantazie“.

 

Kategorie B: kolektivy

Pro rok 2017 je jednotné téma pro soutěž kolektivů: „Dvojice“.

1. Autor může soutěž obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi v každé kategorii. Seriál do pěti snímků se počítá jako jedna fotografie. Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálně tři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoliv však stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotnou velikost fotografií. Do soutěže jsou přijímány fotografie od formátu 20 x 30 do formátu 40 x 50 cm. Porota má možnost rozhodnout ve výjimečných případech o přijetí i fotografií jiných rozměrů.

2. Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pravém rohu dole názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem), jménem, příjmením autora a adresou, na zadní straně v levém horním rohu uvedením kategorie, u kolektivů plným názvem klubu či skupiny a jménem a adresou autora. Na zadní straně je třeba uvést u kategorie A datum (rok vzniku snímku) a věk autora. K soutěžní fotografii nebo seriálu, které jsou zpracovány digitálně, přiloží autor CD se soutěžními fotografiemi.

3. Soutěžní zásilka pro kategorie A1, A2, a kategorii B musí obsahovat přihlášku a účastnický poplatek ve výši 150 Kč. Zásilky bez vyplněné přihlášky nebo bez účastnického poplatku nebudou do soutěže přijaty a autor si je může vyzvednout pouze osobně.

4. Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora.

5. Fotografie nesplňující podmínky v bodech 4. – 6. nebudou do soutěže přijaty.

6. Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných ještě další, které budou spolu s oceněnými vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže ve Svitavách. O této skutečnosti budou autoři informováni. Výstava bude reprízována v dalších městech. Fotografie z výstavní kolekce (mimo oceněných) budou autorům vráceny po skončení těchto výstav, nejpozději v květnu 2018.

7. Porota má právo vyjmout z cyklu nebo seriálu jednotlivé fotografie a hodnotit je jako samostatné snímky.

8. Oceněné fotografie budou předány do Sbírky české fotografie SČF se zachováním autorských práv.

9. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci akce, a to i v budoucnu bez nároků na honorář, při zachování autorských práv.

 

III. HODNOCENÍ

Hodnocení snímků národní soutěže provede odborná porota jmenovaná NIPOS-ARTAMA. Předsedou poroty bude doc. Josef Ptáček. Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.

V kategoriích A01 a A02 porota ocení fotografie umístěné na prvních třech místech v obou věkových kategoriích. V kategorii A1 a A2 ocení fotografie umístěné na prvních třech místech.

V kategorii „kolektivů“ porota ocení vítězný kolektiv částkou pět tisíc korun.

Dále může udělit maximálně tři čestná uznání v každé kategorii

Všechny vítězné fotografie budou zveřejněny v reprezentativním katalogu výstavy a v doprovodném CD.

Mimo tyto ceny mohou být bez ohledu na kategorie udělována tato ocenění:

            Cena nakladatelství Zoner Press,

Cena starosty města Svitavy,

Cena ředitele SKS Svitavy,

Cena FOMA Bohemia za nejlepší černobílou fotografii,

Cena SČF – vzpomínka na prof. Ludvíka Barana,

Cena Impuls Hradec Králové,

Cena časopisu FOTO.

Cena ředitelky Městského muzea a galerie Svitavy

Ocenění autoři obdrží diplom a plaketu, popřípadě věcné ceny sponzorů soutěže.

 

IV. KALENDÁŘ SOUTĚŽE

Vyhlášení soutěže:                                                                                    10. září 2016

Zahájení přijmu fotografií pro předkolo                                                      5. října 2016

Jmenování poroty                                                                                       do 1. prosince 2016

Příjem fotografií předkolo A01 a A02 (uzávěrka předkola)                          do 15. ledna 2017                                          

Hodnocení poroty předkola a sdělení informace o postupu                        do 7. února 2017                                                            

Příjem fotografií „na papíře“                                                                       do 14. března 2017

Hodnocení poroty                                                                                      do 14. dubna 2017

Slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy:                                    13. května 2017

Trvání výstavy v Městském muzeu a galerii ve Svitavách:                           13. května až 10. června 2017

 

Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

 

Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel. 736 704 228, e-mail: sedlacek@nipos-mk.cz,

www.nipos-mk.cz,

Středisko kulturních služeb města Svitavy, Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy, tel. 461 535 220, e-mail dagmar.schulzova@kultura-svitavy.cz

Svaz českých fotografů, e-mail scf@scf.cz , www.scf.cz

www.fotonarodni.cz

 

 

Zpracoval Milan Sedláček

NIPOS-ARTAMA, září 2016.


 

Přihláška

NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2017

 

Přihláška č.                (vyplní pořadatel)

 

 

 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………

 

Adresa: ………………….............

 

 telefon/mobil: ……………………………………………….

 

e-mail .………………………………………………………

 

Datum narození:……………………………………………

 

 

 

KATEGORIE A01, A02, A1, A2,  (nehodící se škrtněte)

 

Název soutěžního snímku nebo seriálu

 

1. …………………………………………………………………………………………………………

 

2. …………………………………………………………………………………………………………

 

3. …………………………………………………………………………………………………………

 

4. …………………………………………………………………………………………………………

 

5.…………………………………………………………………………………………………………

 

 

KATEGORIE B

 

Téma ……………………………………………………………………………………………………

 

Počet snímků ………………………

 

Plný název kolektivu ………………………………………………………………………………….

 

Kontaktní osoba ……………………………….. telefon/e-mail ……………………………………

 

Adresa …………………………………………………… PSČ …………………............................

 

 

Svým podpisem potvrzuji, že souhlasím s podmínkami soutěže a s tím, aby mé výše uvedené osobní údaje mohli vyhlašovatelé použít pro svou databázi.

 

 

V …………..……………...............…… dne …….……...                                ………………….........................……………

                                 podpis

 

Národní soutěž fotografie

Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 736 704 228, sedlacek@nipos.cz,
www.nipos.cz

www.fotonarodni.cz

Svaz českých fotografů, scf@scf.cz, www.scf.cz


Vlastivědné muzeum v Olomouci
Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková
sinkovska@vmo.cz
správce webu - milan.baca@ seznam.cz)
Vytvořeno službou Webnode