Propozice Národní 2013

NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2013

33. ročník

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Středisko kulturních služeb města Svitavy, za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Svazu českých fotografů, Střediska amatérské kultury Impuls Hradec Králové a Společnosti přátel fotografie. Ke stažení také ZDE.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Posláním soutěže by měla být konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Národní soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, nýbrž také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.

II. PODMÍNKY SOUTĚŽE

1. Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu, který se považuje za amatéra.

2. Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované, nezalaminované). Fotografie nemají být starší než 2 roky.

3. Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce (kategorie A), kolektivy (kategorie B).a specielní téma (kategorie C)

Kategorie A:

A0: pro autory do 21 let, jejichž fotografie (na stejné téma jako kategorie A1 a A2) byly oceněny na postupové fotografické soutěži Náchodská      Prima sezóna, nebo Junior SČF

A1: pro autory bez rozdílu věku - volné téma - přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)

A2: pro autory bez rozdílu věku - téma experiment - fotografie jako fikce (bez ohledu na to, jestli bylo k montáži použito digitální nebo analogové či obou těchto technologií)

Kategorie B:           kolektivy

Kategorie C:           Téma pro rok 2013: „Media“ - pro jednotlivce i kolektivy

Pro rok 2014 je jednotné téma určeno pro soutěž kolektivů. Jednotné téma je: „ 100. výročí narození Tomáše Bati“

4. Autor může soutěž i postupové soutěže obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi v každé kategorii. Seriál do pěti snímků se počítá jako jedna fotografie. Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálně tři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoliv však stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotné téma a jednotnou velikost fotografií. U postupových soutěží postupují do národní soutěže oceněné fotografie a porota postupové soutěže má právo vybrat i další fotografie.

5. Do soutěže jsou přijímány fotografie od formátu 20 x 30 do formátu 40 x 50 cm.

6. Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pravém rohu dole názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem), jménem, příjmením autora a adresou, na zadní straně v levém horním rohu uvedením kategorie, u kolektivů plným názvem klubu či skupiny a jménem a adresou autora. Na zadní straně je třeba uvést u kategorie A datum (rok vzniku snímku) a věk autora. K soutěžní fotografii nebo seriálu, které jsou zpracovány digitálně, přiloží autor CD se soutěžními fotografiemi.

7. Soutěžní zásilka pro kategorie A 1; A2 ; mimořádnou soutěžní kategorii a kategorii B musí obsahovat přihlášku a účastnický poplatek ve výši 150 Kč. Zásilky bez vyplněné přihlášky nebo bez účastnického poplatku nebudou do soutěže přijaty a autor si je může vyzvednout pouze osobně.

8. Postup zasílání fotografií do postupových soutěží řeší propozice (vycházející z těchto propozic) vydané pořadateli. (Úplné znění na www.nipos-mk.cz, nebo www.scf.cz). Přihlášku spolu s fotografiemi a účastnickým poplatkem zašlete na adresu: Středisko kulturních služeb Svitavy, paní Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy

9. Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora.

10. Fotografie nesplňující podmínky v bodech  4.- 7. nebudou do soutěže přijaty.

11. Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných ještě další, které budou spolu s oceněnými vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže ve Svitavách. O této skutečnosti budou autoři informováni. Výstava bude reprízována v dalších městech. Fotografie z výstavní kolekce (mimo oceněných) budou autorům vráceny po skončení těchto výstav, nejpozději v květnu 2014.

12. Porota má právo vyjmout z cyklu, nebo seriálu jednotlivé fotografie a hodnotit je jako samostatné snímky.

13. Oceněné fotografie budou předány do Sbírky české fotografie SČF se zachováním autorských práv.

14. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci akce, a to i v budoucnu bez nároků na honorář, při zachování autorských práv.

III. HODNOCENÍ

Hodnocení snímků národní soutěže provede odborná porota jmenovaná NIPOS-ARTAMA..  Hodnocení snímků zaslaných do postupových soutěží provedou poroty jmenované pořadateli po dohodě s NIPOS-ARTAMA. Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.

V každé kategorii porota ocení fotografie umístěné na prvních třech místech. Dále může udělit maximálně dvě čestná uznání v každé kategorii.

Všechny vítězné fotografie budou zveřejněny v reprezentativním katalogu výstavy a v doprovodném CD. Vítěz kategorie A1 se stává pro ročník 2014 členem poroty.

Mimo tyto ceny mohou být bez ohledu na kategorie udělována tato ocenění:

            Cena nakladatelství Zoner Press

Cena starosty města Svitavy

Cena ředitele SKS Svitavy

Cena FOMA Bohemia za nejlepší černobílou fotografii

Cena SČF - vzpomínka na prof. Ludvíka Barana   

Cena SAK Impuls Hradec Králové

Cena časopisu FOTO

Ocenění autoři obdrží diplom a plaketu, popřípadě věcné ceny sponzorů soutěže.

IV. KALENDÁŘ SOUTĚŽE

Jmenování poroty: do 1. března 2013

Příjem fotografií:  do 19. března 2013

Zasedání poroty: do    6. dubna 2013

Slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy: 11. května 2013

Trvání výstavy v Městském muzeu a galerii ve Svitavách: 11. května až 2. června 2013

Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

 

Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel. 221 507 963, e-mail: sedlacek@nipos-mk.cz,

www.nipos-mk.cz,

Středisko kulturních služeb Svitavy, paní Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy, tel. 461 535 220, e-mail dagmar.schulzova@kultura-svitavy.cz

Svaz českých fotografů e-mail scf@scf.cz , www.scf.cz

 

 

Zpracoval Milan Sedláček

NIPOS-ARTAMA, říjen 2013

 

 

 

Přihláška

NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2013

 

Přihláška č.                (vyplní pořadatel)

 

 

 

Jméno a příjmení: ...................................................................................................

 

Adresa: ..................................................................................................................          

 

telefon/mobil: ........................................................................................................

 

e-mail: ..................................................................................................................

 

Datum narození: ....................................................................................................

 

 

KATEGORIE A1, A2, „Media“ (nehodící se škrtněte)

 

Název soutěžního snímku nebo seriálu

 

1. …………………………………………………………………………………………………………

 

2. …………………………………………………………………………………………………………

 

3. …………………………………………………………………………………………………………

 

4. …………………………………………………………………………………………………………

 

5.…………………………………………………………………………………………………………

 

 

KATEGORIE B

 

Téma ……………………………………………………………………………………………………

 

Počet snímků ………………………

 

Plný název kolektivu ………………………………………………………………………………….

 

Kontaktní osoba ……………………………….. telefon/e-mail ……………………………………

 

Adresa …………………………………………………… PSČ ……………………........................

 

 

Svým podpisem potvrzuji, že souhlasím s podmínkami soutěže a aby mé výše uvedené osobní údaje mohli vyhlašovatelé použít pro svou databázi.

 

 

V …………..………………… dne …….……                                               ………………………………

       podpis

Národní soutěž fotografie

Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 736 704 228, sedlacek@nipos.cz,
www.nipos.cz

www.fotonarodni.cz

Svaz českých fotografů, scf@scf.cz, www.scf.cz


Vlastivědné muzeum v Olomouci
Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková
sinkovska@vmo.cz
správce webu - milan.baca@ seznam.cz)
Vytvořeno službou Webnode